USŁUGI

Ofertę kierujemy do osób poszukujących porad rzetelnej i profesjonalnej kancelarii, która terminowo wywiązuje się z powierzonych spraw. Polecamy usługi tylko doświadczonych adwokatów i radców prawnych, którzy z pełnym zaangażowaniem oraz przy zachowaniu norm prawnych i etycznych z najwyższą starannością wykonują powierzone prace.

Zajmujemy się obsługą prawną zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Proponujemy stałą obsługę miesięczną lub udzielanie pojedynczych porad.

Nasze usługi obejmują wiele dziedzin prawa:

Prawo pracy

 • Sporządzanie i opiniowanie umów o pracę.
 • Kompleksowa obsługa przedsiębiorców w zakresie prawa pracy.
 • Dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.
 • Reprezentacja przed sądami w sprawach związanych z prawem pracy
 • Doradztwo prawne w omawianym zakresie.
 • Doradztwo w kwestiach związanych ze zwolnieniami grupowymi.
 • Sporządzenie regulaminów pracy i innych dokumentów związanych z istnieniem stosunku pracy.

Prawo cywilne

 • Dochodzenie odszkodowań.
 • Opracowywanie i opiniowanie umów.
 • Sprawy wieczystoksięgowe.
 • Sprawy związane z ustalaniem służebności przesyłu.
 • Negocjowanie umów.
 • Doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego.
 • Roszczenia związane z wykonaniem bądź niewykonaniem oraz ważnością umów.
 • Prowadzenie postępowania w zakresie ochrony dóbr osobistych.
 • Sporządzanie analiz i opinii prawnych.
 • Windykacja należności na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty.
 • Dochodzenie wszelkich roszczeń konsumenckich (niedozwolone klauzule w umowach, niezgodności towaru z informacjami podanymi w umowie, umowy zawierane przez Internet).
 • Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień.
 • Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji.
 • Prowadzenie wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym (zasiedzenie, uwłaszczenie, ochrona własności, podział majątku, itp.).

Prawo gospodarcze

 • Opracowywanie i opiniowanie umów.
 • Rejestracja i przekształcanie spółek.
 • Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców.
 • Doradztwo prawne w sprawach związanych z prawem gospodarczym.
 • Udział w negocjacjach handlowych.
 • Sporządzanie projektów umów, statutów, porozumień, uchwał, protokołów, dokumentów korporacyjnych itp.
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach gospodarczych.

Prawo administracyjne

 • Opracowywanie pism, wniosków lub zgłoszeń urzędowych.
 • Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych.
 • Reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi.
 • Sporządzanie skarg na decyzje oraz skarg na bezczynność organów.
 • Doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.

Prawo podatkowe

 • Konsultacje, porady pisemne i ustne.
 • Sporządzanie opinii dla podatników i płatników.
 • Analiza umów zawieranych przez podmioty powiązane.
 • Analiza wpływu zmian prawa podatkowego na bieżącą sytuację Klienta.
 • Szybkie i rzeczowe doradztwo za pośrednictwem e-maila.
 • Reprezentacja w kontrolach i postępowaniach podatkowych.
 • Analiza i korekta projektów umów pod kątem zagrożeń podatkowych.
 • Sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 • Doradztwo podatkowe przy fuzjach, przejęciach i przekształceniach.
 • Występowanie w sprawach skarg i zażaleń przed sądami administracyjnymi.
 • Przygotowanie wniosków związanych z rejestracją działalności gospodarczej.
 • Doradztwo podatkowe przy fuzjach, przejęciach i przekształceniach.

Prawo spadkowe

 • Dział spadku.
 • Sprawy o zachowek.
 • Stwierdzenie nabycia spadku.
 • Doradztwo w zakresie prawa spadkowego.
 • Pomoc w przygotowywaniu testamentu.

Prawo rodzinne

 • Sprawy o separację.
 • Sprawy alimentacyjne.
 • Sprawy o rozwód.
 • Sprawy związane z władzą rodzicielską.
 • Ustalanie rodzicielstwa.
 • Podział majątku wspólnego.
 • Doradztwo w sprawach z zakresu opieki i kurateli.
 • Sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej.
 • Sprawy związane z uregulowaniem kontaktów.
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego.

Zapewniamy profesjonalną obsługę oraz korzystne ceny. Zapraszamy do naszej kancelarii prawnej.